תשלום שעות נוספות

האם קיים עובד בשכר גלובאלי שאין חובה לשלם בגינו תשלום שעות נוספות? האם ניתן לכלול תשלום שעות נוספות בשכר הכולל? האם ניתן לשלם לעובד שעות נוספות גלובאליות? האם יש לשלם פיצויי פיצוי פיטורים בגין שעות נוספות גלובאליות? למי אין חובה לשלם תשלום עבור שעות נוספות?
שעות עבודתם ומנוחתם של עובדים מן המניין, והסדרי התשלום השונים הכרוכים בכך, מפורטים בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 (להלן – "החוק").

מעבר להוראות המפורטות בחוק, קיימות הוראות חוקיות נורמטיביות נוספות המעוגנות בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ארציים – ההסכם הקיבוצי מיום 9.1.95 וצו ההרחבה מיום 1.12.96 בדבר קיצור שבוע העבודה ל- 44 ולאחר מכן ל- 43 שעות שבועיות; ההסכם הקיבוצי מיום 4.8.88 אשר תוקן בהסכם הקיבוצי מיום 9.1.95 וצווי ההרחבה שניתנו עליהם בדבר קיצור שבוע העבודה ל – 5 ימי עבודה (להלן – "צווי ההרחבה").

בהתאם להוראות הנורמטיביות המעוגנות בחוק ובצווי ההרחבה, יפורטו להלן הכללים העיקריים החלים לעניין שעות עבודתם של עובדים מן המניין:

שבוע העבודה הינו בן 43 שעות (186 שעות חודשיות).

יום העבודה בשבוע עבודה בן 5 ימים הינו בן 8.6 שעות.

יום העבודה בשבוע עבודה בן 6 ימים הינן בן 8 שעות (יום שישי 3 שעות).

בשעות העבודה כאמור אין לכלול הפסקות.

עבודה מעבר למכסות שעות העבודה היומיות או השבועיות הינה עבודה בשעות נוספות, המזכה בתשלום כספי נוסף בשיעורים הקבועים בחוק – עבור השעתיים הראשונות תשלום בשיעור 25%; לאחר מכן – תשלום בשיעור של 50%.

מועצת רואי החשבון: הק לה בבחינה בחשבונאות פינ נסית

מועצת רואי החשבון צפויה לפרסם היום (ג') את הציונים בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת שהתקיימו ביולי השנה. בעקבות בעיות שנתגלו בבחינה, המועצה תאשר מתכונת בדיקה מתוקנת, כך שלגבי כל נבחן יילקחו בחשבון שלוש מתוך שש השאלות שבהן קיבל את הציון הגבוה ביותר, תוך הגדלת שיעורן באופן יחסי לכדי 100 נקודות.

ההחלטה התקבלה לאחר שני דיונים שהתקיימו בין הסגל המקצועי הנוגע לבחינה לבין נציגי הנבחנים.